પ્રમુખ ડો. મનોજભાઈ એમ. શાસ્ત્રી
એસોસીયેટ પ્રોફેસર, શિક્ષણશાસ્ત્ર ભવન,
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
ઉપપ્રમુખ આશિષ પી. વ્યાસ
ઈન્ચાર્જ ડાયરેક્ટર,
શ્રી બ્રહ્માનંદ બી.બી.એ. કોલેજ, હાથીજણ, અમદાવાદ
મંત્રી અનસુયા આર. પટેલ
કલાપીનગર, અસારવા, અમદાવાદ.
સહમંત્રી કિંજલ યુ. પટેલ
સ્વસ્તિક હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, મોટેરા
ખજાનચી-1 આફતાબ હુસેન એમ. ટાઢા
લેખક. બી.એસ. શાહ પબ્લીકેશન, અમદાવાદ.
ખજાનચી-2 મોહંમદ મો.હસીન મુસ્તાકહુસેન તીરમીઝી
આસી. ટ્રાફીક સુપ્રિટેન્ડનેટ, ગુ.રા.મા.વા.વ્ય. નિગમ, ગુજરાત
કારોબારી સભ્યો-7 ઇલાબેન સી. ચૌધરી
ચિરાગ ડી. શર્મા    કિંજલ એમ. ગામેતી    હસમુખ જે. ચૌધરી
ગાયત્રી પી. જોષી    ઉમેશ એમ. ચૌધરી    ધ્રુતી એ. શુકલા
સલમાનબાનુ આઈ. શેખ    અંકીતા એય વોરા    પ્રિયાંક કે. પઢેરિયા
સુહાગ એમ. પટેલ    અભિજિત એચ. વોરા    શાર્મિન એમ. ગુર્જર
સંવાહક ડો. અર્ચના ટી. અમીન
એસોસીયેટ પ્રોફેસર, વૈદ્યશ્રી એમ.એમ. પટેલ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન